Posturologia

Són moltes les persones que tenen dolor articular i muscular, fatiga, inestabilitat, desànim i malestar general. En moltes ocasions, tot i haver provat diversos tractaments, no es produeixen millores significatives i els símptomes persisteixen. Davant d’aquests casos, la posturologia pot ser de gran ajuda.

La postura és l’expressió individual de la nostra psique i les nostres emocions.

1. És una disciplina sanitària

Fem referència a una disciplina sanitària que té com a finalitat optimitzar la postura de l’ésser humà, amb la qual cosa hi ha menys despesa energètica, es redueix el dolor, es millora l’estabilitat i, per tant, augmenta la sensació d’alegria, confort i benestar.

2. Optimitza la posició, el gest i la funció del cos

És originària de França i es basa en els estudis científics que han demostrat que les alteracions en la postura poden ser corregides mitjançant l’aplicació d’estímuls en àrees concretes del cos. Peus, ulls i mandíbula tenen un paper molt rellevant en la nostra postura i el tractament dels mateixos, conjuntament amb altres parts del cos, facilita que aquest pugui calibrar-se i, alhora, se n’optimitza la postura, el gest i la funció.

3. La posturoteràpia neurosensorial és la teràpia manual pròpia de la posturologia

Oferim un estudi posturològic i tractem a la persona mitjançant Posturoteràpia Neurosensorial (PNS) i estiraments de les cadenes musculars per afavorir que el cos recuperi l’estabilitat i harmonia.