Politica de privadesa

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és del:
• Titular : OLGA GONZÁLEZ ALONSO
• Adreça: Ctra. Reial 106. Ed. Walden 7 baixos 35. 08960 Sant Just Desvern. Barcelona.
• Tel.: +34 93 499 03 51 i mòbil +34 628 197 917
• Email: info@integralsalut.com
El tractament de les dades personals, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l’usuari o per a la gestió i tramitació de consultes, el blog o les que es tractin dins del lloc web, serà dut a terme amb subjecció al previst amb la legislació vigent a cada moment de protecció de dades (Reglamento UE 2016/679 de protecció de dades) i normativa de desenvolupament, així com en la Llei 34/2002, d’11 de Julio de serveis a la societat de la informació i comerç electrònic.
D’acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’entén per dades personals “qualsevol informació concernent a persones físiques identificades o identificables”.
OLGA GONZÁLEZ ALONSO compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.
L’objecte de la present Política de Privadesa és informar sobre la política de protecció de dades de caràcter personal de la web oficial així com de la resta d’accessos en xarxes i internet (d’ara endavant, “lloc web”) perquè vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a OLGA GONZÁLEZ ALONSO les dades personals que li puguem requerir o puguem obtenir de vostè en ocasió del seu accés i el seu ús del lloc web, així com dels seus continguts.
La present política de privadesa serà extensible com indiquem de forma no limitativa a les següents: www.integralsalut.com
1.- Informació i finalitat
• Les úniques dades personals als quals OLGA GONZÁLEZ ALONSO tindrà accés seran aquells que l’usuari faciliti voluntàriament.
• En aquest sentit, cal que l’usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través de la web i xarxes socials se li sol·licitaran dades de caràcter personal i l’emplenament de formularis els camps dels quals són obligatoris de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la seva sol·licitud o no poder accedir ni utilitzar els referits serveis i continguts, tret que en el propi formulari hi hagi dades d’emplenament voluntari.
• En compliment amb l’establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporats i tractats en un o diversos fitxers, la titularitat dels quals i responsabilitat correspon a OLGA GONZÁLEZ ALONSO amb la finalitat de:
• Prestar-li els serveis i informació sol·licitats.
• Poder realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent.
• Informar sobre l’empresa, les novetats del sector i comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès respecte als productes, cursos i preus a través de qualsevol mitjà tècnic a l’abast (internet, telèfon, fax, xarxes socials, email, mòbil, whatsapp i uns altres).
• Realitzar un control i seguiment dels serveis o tractaments realitzats.
• Gestió de les imatges amb la finalitat de realitzar les promocions i difusió dels tractaments, serveis o productes que el centre disposa.
• Realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d’haver enviat un currículum.
• Així mateix, en compliment de l’establert amb la legislació de protecció de dades i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), li informem que les seves dades podran ser utilitzats amb la finalitat d’enviar-li comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.
• D’igual manera, li informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació existent amb Vostè respecte del servei contractat amb OLGA GONZÁLEZ ALONSO o en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels supòsits següents: a) El tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un haver de que li imposi aquesta norma.
2.- Connexió a través de les xarxes socials
És possible que alguns dels nostres serveis incloguin funcions per a xarxes socials, com el botó “M’agrada” de Facebook i alguns complements, els botons “Compartir”. A més, vostè pot triar utilitzar l’inici de sessió a les seves pròpies xarxes socials, com Facebook i LinkedIn, per iniciar sessió en alguns dels nostres serveis. Si decideix connectar-se mitjançant una xarxa social o un servei similar, és possible que rebem i emmagatzemem la informació d’autenticació d’aquest servei per permetre-li iniciar sessió, així com qualsevol altra informació que vostè triï compartir quan es connecti a aquests serveis. Aquests serveis poden recopilar informació com les pàgines web que va visitar i l’adreça IP i pot establir cookies per permetre el correcte funcionament de les funcions. No som responsables de la seguretat ni de la privadesa de la informació recopilada per aquests tercers. És el seu haver de revisar les declaracions o polítiques de privadesa pertinents als serveis de tercers que utilitza o als quals accedeix o es connecta. Si no desitja que la seva informació personal es comparteixi amb el seu proveïdor de compte de xarxes socials ni amb altres usuaris del servei de xarxes socials, no connecti el seu compte de xarxes socials amb el seu compte per als serveis i no participi en la funció d’interacció social dels serveis.
3.- Consentiment
Per tant, en acceptar la present Política de Privadesa, l’Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.
El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites a l’apartat anterior s’entendrà prestat a través de la marcació de les caselles corresponents disposades a aquest efecte a la nostra pàgina web.
Així mateix, quan l’Usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant l’e-mail de contactes que poguessin aparèixer en el Lloc web, està autoritzant expressament a OLGA GONZÁLEZ ALONSO al tractament de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de serveis.
L’acceptació per part de l’usuari del tractament de les seves dades per part d’OLGA GONZÁLEZ ALONSO, així com de rebre comunicacions comercials per via electrònica en la forma establerta, i poder tractar la seva imatge, tindrà sempre el caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme al que es disposa en la legislació vigent.
4.- Qualitat de les Dades
L’usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant OLGA GONZÁLEZ ALONSO de bona fe com a mer prestador del servei.
Per tant, és important que les dades facilitades siguin certs, veraços i lícits, reservant-se OLGA GONZÁLEZ ALONSO el dret d’excloure dels serveis a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin sofrir, amb la finalitat de que OLGA GONZÁLEZ ALONSO tingui actualitzats a tot moment els mateixos.
5.- Conservació de les dades
OLGA GONZÁLEZ ALONSO conservarà les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti i a efectes comercials o de màrqueting mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació si escau.
En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l’empresa contempla les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Al moment en el qual vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de forma segura tret que sigui necessari la seva conservació per establir-ho alguna disposició legal en aquest cas li informarem i mantindrem bloquejats els mateixos.
6.- Seguretat i protecció
Quant a la seguretat i la protecció, li informem que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s’exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’usuari faciliti a través del lloc web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure secret.
7.- Exercici de drets i consultes
Finalment se li informa que podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb OLGA GONZÁLEZ ALONSO bé mitjançant correu electrònic: info@integralsalut.com o bé per correu postal: Ctra. Reial 106, Ed. Walden 7, baixos 35. 08960 Sant Just Desvern. Barcelona. En el cas que hagués sofert algun tipus d’ingerència en l’exercici dels seus drets, vostè té l’opció de presentar reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència de Protecció de Dades.